La bandera municipal

 

 

 

Una vegada oficialitzat l'escut, el Ple de l'Ajuntament de Blancafort, en sessió del dia 18 de desembre de 2008, acorda iniciar el procediment per a l'adopció de la bandera municipal, seguint el que determina el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, que estableix que la bandera derivarà del mateix escut, del qual ha de contenir els elements essencials i el color predominant.

 

L'Ajuntament desitja una bandera el més semblant a l'escut possible, en que hi figuri la torre com element principal i el senyal dels quatre pals a un extrem del vol, on la torre blanca representa la torre de defensa feudal construïda en pedra calcària que havia existit al municipi i el senyal dels quatre pals indica que la localitat havia estat sota jurisdicció reial durant l'Edat Mitjana. Amb aquesta premissa és demana a la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques l'assistència tècnica per a la seva elaboració, encarregant aquesta un informe vexil·lològic a l'assessor d'Heràldica i Genealogia de Catalunya, senyor Armand de Fluvià i Escorsa, que emet la següent proposta:


Bandera apaïsada, de proporcions dos d'alt per tres d'ample, vermella de dalt a baix i amb una primera part de 19/24 de la llargària del drap, carregada, al centre, amb la torre blanca de porta i finestres vermelles de l'escut, d'alçària 41/72 de la del drap i amplària 17/48 de la llargària del mateix drap, i amb la part restant del vol groga amb quatre pals vermells.


L'Ajuntament troba conforme la proposta descrita i, després del període d'informació pública sense que s'hi presenti cap observació ni al·legació, l'aprova per unanimitat en sessió plenària del dia 2 d'abril de 2009.

 

Tramès l'expedient d'adopció de la bandera municipal a la Direcció General d'Administració Local, aquesta l'informa favorablement en data 4 de maig de 2009 i encarrega seguidament el dictamen preceptiu a la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, que l'emet també en sentit favorable en data 3 de juny de 2009.

 

Per acabar, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5420, de data 14 de juliol de 2009, publica la Resolució GAP/1938/2009, d'1 de juliol, dictada pel director general d'Administració Local, per la qual es dóna conformitat a l'adopció de la bandera municipal de Blancafort i a la seva inscripció al Registre d'ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

 

L'ús de la bandera, com el de l'escut, és propi i exclusiu de l'Ajuntament de Blancafort.

Menu

Menú principal