L'escut municipal

 

 

 

El Ple de l'Ajuntament de Blancafort, en sessió del dia 21 de desembre de 2006, va acordar iniciar i tramitar davant el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya un expedient d'adopció de l'escut heràldic municipal, atès que el que es venia estampant no era oficial ni s'adaptava a la normativa heràldica ni a la legislació vigent que regula els símbols dels ens locals.

Almenys des de començaments del segle XIX, l'Ajuntament venia emprant segells rodons amb dos escuts quadrilongs apuntats i acoblats; el de la destra amb el senyal d'una flor natural blanca i el de la sinistra amb el senyal dels quatre pals, possiblement com a resultat d'una alteració de l'escut de Montblanc, vila sota quina jurisdicció estava el nostre poble durant l'Edat Mitjana. Així s'explica l'existència de l'antic senyal reial -els quatre pals- i de la flor, resultat d'una derivació o mala representació del mont floronat montblanquí.

 

A partir d'aquí es volia explicar aquell escut com a senyal parlant, com si el nom del poble tingués l'origen en "Blancaflor", cosa totalment inexacta i que creava molta confusió. Blancafort no tenia res a veure amb cap flor blanca ni amb la flor de lis -en heràldica, símbol de la Mare de Déu-, com tampoc amb la reina Blanca d'Anjou. L'origen del nom prové de la Gàl·lia i en la grafia antiga figura com Blanchafort (segle XIII).

 

Per això, en el projecte del nou escut, l'Ajuntament decideix prescindir de la flor i adoptar un nou símbol identificatiu que el representi, considerant la derivació del topònim del municipi a partir del substantiu "fort" i de l'adjectiu "blanca":

 

"fort", de fortalesa, en el nostre cas una torre de defensa feudal –avui desapareguda, però de la que encara es coneix el lloc anomenat "la torre" o "el castell"-, a redós de la qual es començà a bastir el nucli urbà.

 

"blanca", construïda en pedra calcària, pròpia del nostre indret.

 

La torre blanca és doncs el senyal municipal que ocupa el lloc preferent al nou escut, complementat amb el símbol ja tradicional a l'escut local dels quatre pals, que recorda que el lloc fou de domini reial i estigué molt de temps vinculat a Montblanc, podent emprar només per aquest motiu les barres reials.

 

La forma de l'escut és la caironada, que és la pròpia dels escuts cívics a Catalunya i la corona que porta per timbre indica la categoria de poble.

 

Amb aquests arguments i d'acord amb el que determina el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya, previ informe favorable del conseller heràldic de la Generalitat de Catalunya i després del tràmit d'informació pública sense que s'hi formulés cap al·legació ni consideració, el Ple de l'Ajuntament de Blancafort, en sessió del dia 23 de juny de 2008, va aprovar per unanimitat el blasonament de l'escut heràldic municipal en la forma que segueix:

 

Escut caironat partit, al primer, de gules, una torre oberta d'argent, al segon, d'or, quatre pals de gules; per timbre una corona mural de poble.

 

La figura heràldica de la torre té un significat simbòlic i es representa segons un model estàndard. Les tonalitats cromàtiques dels esmalts són: a la dreta, la torre blanca sobre fons vermell i a l'esquerra, els quatre pals vermells sobre fons groc. La corona de damunt de l'escut, també groga.

 

Tramès, seguidament, per l'Ajuntament l'expedient d'adopció de l'escut al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, aquest l'informa favorablement en data 15 de juliol de 2008 i demana a la Secció Històrico-Arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans que es pronunciï sobre el projecte d'escut municipal de Blancafort, emetent també aquest organisme el seu informe favorable en data 22 d'octubre de 2008.

 

Finalment, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 5.274, de data 9 de desembre de 2008, publica la Resolució GAP/3649/2008, de 27 de novembre, dictada pel director general d'Administració Local, donant conformitat a l'adopció de l'escut heràldic de Blancafort i a la seva inscripció al Registre d'ens locals de Catalunya del Departament de Governació i Administracions Públiques.

 

Aquest és doncs l'escut cívic del municipi i el seu ús és propi i exclusiu de l'Ajuntament de Blancafort.

Menu

Menú principal